مدرسه

فعالیت (97/10/25)

سلام مهربانان! در قسمت اجتماعی

چند پرسش قرار دارد.

لطفاً به این قسمت مراجعه کنید.

فعالیت (97/10/22)

پسرای گُلم!

در بخش فارسی فعالیتی، گذاشته شده؛

لطفاً به پرسش ها پاسخ دهید.

اطلاعیه (97/10/19)

سلام خوبان!

آزمون آنلاین هدیه فعال شده

با استفاده از کدملی وارد پنل دانش آموزی شوید

و با دقّت پاسخ دهید.

بازی (97/10/18)

پسرای نازنینم!

به تصویر زیر با دقت نگاه کن

 و با استفاده از چهار عملیات اصلی ریاضی

(جمع، تفریق، ضرب و تقسیم )

پاسخ درست را بدست آور.

فعالیت (97/10/15)

خوبان سلام!

چند تمرین در قسمت ریاضی قرار دارد.

لطفاً با دقت پاسخ دهید.

فعالیت (97/10/11)

در صفحه ی علوم،

چند پرسش منتظر شما هستند.

فعالیت (97/10/8)

لطفاً به صفحه ی فارسی سر بزنید

و به چند پرسش پاسخ دهید.

اطلاعیه (97/10/5)

پسرای پرتلاش سلام!

آزمون آنلاین اجتماعی، بخاطر اردوی قطار

تا روز یک شنبه فعال است.

امیدوارم از پاسخ دادن به این آزمون لذت ببرید.

فیلم (97/10/4)

فیلمی از فوران آتشفشان را می بینید.

بعد از دیدن این فیلم،

درباره ی نحوه ی بوجود آمدن آتشفشان ها

تحقیقی انجام دهید.

فعالیت (97/10/1)

گُل پسرای پیشرویی!

چند تمرین ریاضی در قسمت مربوطه قرار دارد.

لطفاً با دقّت و تمرکز پاسخ دهید.