فارسی درس پیراهن بهشتی

1- جانم! با توجه به درس پیراهن بهشتی، جاهای خالی را پرکن. 

               

 2- به کلمه های زیر "خوش" اضافه کن و با آنها جمله بساز.

بخت: ...............: .......................................................... .

نام: ..............: ............................................................. .

حال: ............: ............................................................. .

3-  معنی کلمه های زیر را بنویس.

- عطر: ...............                     - جاری شدن: ................... 

- سعادتمند: ............                 - علیه السّلام: ..................

- جوز: ...............                      - موضوع: .................

نظرات خوانندگان
سلام معلم عزیزم من سوال هاراحل کردم.
سلام خانم معلم من سوال ها را حل کردم
خانم معلم منم انجام دادم.ممنون
انجام شد
سلام خانم معلم عزیز من تکلیف را انجام دادم تکلیف ها خیلی راحت بود
سلام خانم معلم عزیزم من سوالها رابادقت خواندم و حل کردم وخیلی راحت انجام شان دادم ممنون وسپاسگزارم
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*