فعالیت (97/2/29)

سلام به پیشرو یی ها!

چند پرسش از کتاب فارسی انتخاب کردیم.

تا مروری بر درس های گذشته بشه.

لطفاً به قسمت بنویسیم سر بزنید.

فعالیت (97/2/25)

پسرای باهوش! در قسمت ریاضی

چند تمرین منتظر شما هستند.

امیدوارم خوشتون بیاد.

فعالیت (97/2/22)

خوبان! به زنگ شیرین علوم رسیدیم.

لطفاً به قسمت مربوطه مراجعه کنید

و از این زنگ لذّت ببرید.

اطلاعیه (97/2/19)

سلام مردان کوچک!

با کد ملی، از قسمت پنل دانش آموزی

وارد آزمون آنلاین بشید.

لطفاً با دقّت به آزمون پاسخ بدید.

 

 

بازی ماز (97/2/18)

پسرای پرتوان!

به مورچه و موش کور کمک کنید

تا روی زمین بیایند.

خدا قوت

فعالیت (97/2/15)

پسرای عزیز! چند پرسش

از درس آخر فارسی انتخاب کردیم.

به قسمت بنویسیم مراجعه کنید.

فعالیت (97/2/11)

سلام به پسرای پیشرویی!

در قسمت هدیه آسمان 

چند پرسش قرار دارد.

لطفاً به این قسمت مراجعه کنید.

فعالیت (97/2/8)

گُل پسرا! چند تمرین از احتمال

در قسمت ریاضی منتظر شما هستند.

اطلاعیه (97/2/5)

عزیزان سلام!

آزمون آنلاین این هفته

پرسش هایی از همه ی دروس است.

امیدوارم مروری براتون بشه.

فعالیت (97/2/4)

پسرای خوبم!

به تصویر زیر با دقّت نگاه کنید.

چه تعداد حیوان می بینید؟

موفقیت نزدیک است، باید تلاشت را بیشتر کنی.