مصطفی عابدی برنجستانکی

 

مصطفی عابدی برنجستانکی


موسس و مدیر آمادگی و دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند « پیشــرو »

دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم تربیتی با گرایش مدیریت آموزشی

برخی سوابق اجرایی موسس و مدیر :

-       مدیر مدارس دولتی و غیر دولتی و کارشناس ابتدایی

-       کارشناس مدارس استعداد درخشان اداره کل آموزش و پرورش مازندران

-       مشاور مدیر کل

-       رییس گروه آموزش و راهنمایی تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش مازندران

-       معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران

-       مدرس آموزش خانواده و دوره های ضمن خدمت مازندران

شماره تماس : 42222551-42225566