داستان ها

قصه کودکانه زیبای خاله سوسکه «یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود توی باغچه مهمونی بود مهمونی کی؟ سوسکه خانم، دختر عمو سوسک و خاله سوسکه، فصل هم فصل بهار بود باغچه هم پر از گل و سبزه، عمو سوسک و خاله سوسک از چند روز قبل لونشونو جاروب کرده بودند، توی حیاط خونه رو با برگ گل فرش کرده بودند، بعد اونا راه افتادن...» (06:24)


قصه کودکانه زیبای خانم بهار و مداد رنگی ها «فصل زمستون چمدونش رو بست و به جاهای دیگه ای رفت و به جاش خانم بهار اومد با همه زیبایی ها در خونه هارو زد در باغ ها و کوچه ها و روستا ها رو زد و با یه دنیا گل و شکوفه وارد شد، خانم بهار به در باغ قصه مون رفت در زد و در زد بعد گفت...» (05:46)


 

حسنک تنبل

نتیجه مغرور شدن

گنجشک کوچولو و سنجاب

مرغابی کوچولو

داستان صوتی موش زیرک

داستان صوتی خانم بهار و مدادرنگی

داستان صوتی دهکده مهربانی