اطلاعات تماس

 آدرس مدرسه :

 مازندران قائم شهر- خیابان تهران البرز 13 آزادی 52

 تلفن :

 42225566-42222551-011

 آدرس وب سایت :

www.pishro-school.ir