آمادگی ها ، آزمایشگاه و شناخت اشکال و گوشه ها

دومی ها ، آزمایشگاه و دماسنج

دومین جلسه هماهنگی معلمان با خانواده های پایه سوم و چهارم

بازدید علمی نوآموزان آمادگی در واحد کار خیابان

اجرای تئاتر در درس هنر توسط دانش آموزان کلاس دوم

مرحله دوم اعزام دانش آموزان به استخر

دومین جلسه هماهنگی خانواده و معلم سال اولی ها

بازدید علمی سومی ها و چهارمی ها از کارخانه کنسرو قائم شهر

سومی هاا در آزمایشگاه

بازدید علمی سال چهارمی ها از کوتنا