معاون

اسامی معاوینین پایه های مدرسه پیشرو

خانم بابایی آمادگـی
آقای کاووسی پایه اول
آقای رحمانی پایه دوم
آقای اسلامی جو پایه سوم
آقای متدین پایه چهارم
آقای محسنی پایه پنجم و ششم