اسامی معلمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

معلم پایه

1

خانم بزرگی

آمادگی الف

2

خانم نبی زاده

آمادگی ب

3

خانم کاظمی

آمادگی ج

4

خانم نظرپور

اول (الف)

5

خانم فرخی

اول (ب)

6

خانم حسینی

اول (ج)

7

خانم سالاریان

دوم الف

8

خانم کاظمی

دوم ب

9

خانم نوربخش

دوم ج

10

خانم قادی پاشا

سوم الف

11

خانم مهدوی

سوم ب

12

خانم حسنی

سوم ج

13

آقای رمضانی

چهارم الف
14

آقای علیزاده

چهارم ب
15

آقای خضری

خانم قاسمیان

پنجم و ششم
16

آقای نجفی عمران

قرآن

چهارم،پنجم،ششم

17

آقای پناهنده

ورزش

سوم تا ششم

18

آقای شکیبا

ورزش

اول و دوم

19

خانم عابدی

بهداشت