پیش ثبت نام آنلاین

ثبت نام  متقاضیان خارج از مدرسه سال تحصیلی : « 1400-1399 » 

جهت ورود ، روی نام هر پیش ثبت نام کلیک نمایید.

پیش ثبت نام آنلاین دوره پیش دبستانی (آمادگی) 

ثبت نام پایه های دوم تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی: « 1400 - 1399 »

این ثبت نام مخصوص دانش آموزان متقاضی خارج از مدرسه می باشد.

1ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه دوم ابتــــدایی

 پیش ثبت نام آنلاین پایه ســوم ابتدایی

3ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه چهــارم ابتدایی

 پیش ثبت نام آنلاین پایه پنجـــــم ابتدایی

5ـ ثبت نام آنلاین پایه ششــــــــم ابتـــدایی

شالیزار پیشرو

انجام مرحله ی " نِشا " در شالیزار پیشرو

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه سوم

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه دوم

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه اول

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی نوآموزان آمادگی

از انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی نوآموزان آمادگی

از انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه اول

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه دوم

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه سوم

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...