شرکت دانش آموزان فعال پیشرو در جشنواره ی "طرح عید و داستان"

دانش آموزان عزیز پیشرو در جشنواره ی "طرح عید و داستان" در سه رشته ی داستان خوانی، داستان نویسی و داستان گویی شرکت کردند.


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه ی ششم از انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

مشارکت دانش آموزان پایه پنجم در انجام فعالیت های کانال ایتا

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه ی پنجم از انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه ی چهارم از انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

مواقع ضروری شستن دست ها و طریقه صحیح آن


ادامه مطلب...

از مدرسه مجازی چه خبر

نمونه عکس های ارسالی نوآموزان آمادگی از انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

مشارکت دانش آموزان پایه اول در انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

از مدرسه مجازی چه خبر

نمونه ای از عکس های ارسالی دانش آموزان پایه اول از انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

از مدرسه مجازی چه خبر

نمونه ای از عکس های ارسالی دانش آموزان پایه دوم از انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

مشارکت دانش آموزان پایه سوم در فعالیت ها


ادامه مطلب...