از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان دوره دوم

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان دوره اول 

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان دوره دوم

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان دوره اول 

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان دوره دوم

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان دوره اول 

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

دوشنبه های پر مهر

اجرای طرح دوشنبه های پر مهر در مدرسه توسط کادر اداری و کادر آموزشی


ادامه مطلب...

طرح معرفی کتاب

پسرهای گل پیشرویی با مطالعه کتاب های مختلف و معرفی آن در کانال شاد در این طرح شرکت کردند.

در ادامه نمونه هایی از این طرح رو با هم می بینیم.


ادامه مطلب...

اجرای طرح "مانور سراسری زلزله در منازل" توسط دانش آموزان فعال و پرتلاش پیشرویی

پسران پیشرویی پس از مشاهده کلیپ های آموزشی و نحوه صحیح پناه گرفتن و با استفاده از آژیر هشدار که در کانال شاد در اختیارشان قرار گرفت، مانور زلزله را در منزل اجرا کردند.


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان دوره دوم 

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...